شهادت‌نامه آرام رستاد زندانی سیاسی کورد

جمعیت حقوق بشر کوردستان با اتکا بە اینکە افراد زیادی از شهروندان شرق کردستان توسط دولت جمهوری اسلامی ایران بازداشت

دیدن

شهادت‌نامه غازی رازدار زندانی سیاسی کورد

غازی رازدار از فعالین سیاسی و زیست‌محیطی کورد بوده است که توسط نیروهای امنیتی ایران در شهر مریوان بازداشت و

دیدن