گزارش ماهیانه وضعیت حقوق بشر در ماە نوامبر ۲۰۲۰

KMMK:

گزارش وضعیت حقوق بشر در ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ به کوشش جمعیت حقوق بشر کوردستان با استناد به گزارش‌های متعدد رسیدە بە این سازمان حقوق بشری گردآوری‌ شده است.

شایان‌ ذکر است این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض سامانمند حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد، نقض حقوق مدنی و سیاسی، نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی، تبعیض‌های حکومتی، هتک حرمت شهروندان و همچنین شکنجه زندانیان سیاسی و نادیده گرفتن حقوق بنیادین زندانیان سیاسی، ماه مورد بررسی را به پایان رساند.

زندان و بازداشت

در این ماە ۳۳ شهروند شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت شدە اند. بیشتر بازداشت شدگان بدون اتهام مشخص، بدون وجود حکم قضایی و با ضرب و شتم بازداشت شدەاند. قابل ذکر است کە تنها در این ماە پنج زن فعال مدنی و سیاسی بازداشت شدەاند.

عددنامتاریخمحلاتهام وارده
۱سامان اسد کریم۰۱٫۱۱٫۲۰۲۰سولاوا / سنەبدون ارائە مدرک
٢محمد شفیع زادە۰۱٫۱۱٫۲۰۲۰سولاوا / سنەبدون ارائە مدرک
٣فرمان حیدر نژاد۰۲٫۱۱٫۲۰۲۰دیوناز / سنهبدون ارائە مدرک
٤محمد محمودی۰۲٫۱۱٫۲۰۲۰پیرانشهربدون ارائە مدرک
٥نامعلوم۱۱٫۱۱٫۲۰۲۰سنقربدون ارائە مدرک
٦نامعلوم۱۱٫۱۱٫۲۰۲۰سنقربدون ارائە مدرک
٧نامعلوم۱۱٫۱۱٫۲۰۲۰سنقربدون ارائە مدرک
٨نامعلوم۱۱٫۱۱٫۲۰۲۰سنقربدون ارائە مدرک
۹میلاد بابایی۱۲٫۱۱٫۲۰۲۰زردویی / پاوهدرگیری با نیروهای سپاه پاسداران
١٠سمکو محمودی۱۲٫۱۱٫۲۰۲۰زردویی / پاوهدرگیری با نیروهای سپاه پاسداران
١١بهنام ویسی۱۲٫۱۱٫۲۰۲۰زردویی / پاوهدرگیری با نیروهای سپاه پاسداران
١٢احمد بیابانی۱۲٫۱۱٫۲۰۲۰زردویی / پاوهدرگیری با نیروهای سپاه پاسداران
١٣صلاح پورکیوان۱۱٫۱۱٫۲۰۲۰سردوش / مریوانبدون ارائە مدرک
١٤اراس قادری۱۱٫۱۱٫۲۰۲۰سردوش / مریوانبدون ارائە مدرک
۱۵کاوه رسا‌‌‌‌ئی۱۱٫۱۱٫۲۰۲۰سردوش / مریوانبدون ارائە مدرک
١٦محسن رسائی۱۱٫۱۱٫۲۰۲۰سردوش / مریوانبدون ارائە مدرک
١٧پوریا بوستانی۱۲٫۱۱٫۲۰۲۰سقزبدون ارائە مدرک
١٨هادی رسائی۱۱٫۱۱٫۲۰۲۰سردوش / مریوانبدون ارائە مدرک
١٩محمد قادری آذر۰۹٫۱۱٫۲۰۲۰پیرانشاربدون ارائە مدرک
٢٠اسماعیل راستی۱۳٫۱۱٫۲۰۲۰سردوش / مریوانبدون ارائە مدرک
٢١نجم الدین سخنور۱۵٫۱۱٫۲۰۲۰پیرانشاربدون ارائە مدرک
٢٢شورش عبدالله نژاد۱۵٫۱۱٫۲۰۲۰پیرانشاربدون ارائە مدرک
٢٣علی جولا۱۵٫۱۱٫۲۰۲۰پیرانشاربدون ارائە مدرک
٢٤صلاح اجی۱۵٫۱۱٫۲۰۲۰پیرانشاربدون ارائە مدرک
٢٥رحمان اجی۱۵٫۱۱٫۲۰۲۰پیرانشاربدون ارائە مدرک
٢٦اسماعیل حاجی عبدلله۱۵٫۱۱٫۲۰۲۰پیرانشاربدون ارائە مدرک
۲۷ایرج ویسی۱۴٫۱۱٫۲۰۲۰کرماشانبدون ارائە مدرک
٢٨اقبال شمشیری۲۲٫۱۱٫۲۰۲۰شمشر / پاوهبدون ارائە مدرک
٢٩واحد عباس زاده۲۱٫۱۱٫۲۰۲۰کوپیچ سلفی / بانهبدون ارائە مدرک
٣٠احمد محمدی۲۳٫۱۱٫۲۰۲۰سقزعضویت در یکی از احزاب کوردستانی 
٣١داریوش مرادی۲۳٫۱۱٫۲۰۲۰شاآبادبدون ارائە مدرک
٣٢رحمان رسولی۲۵٫۱۱٫۲۰۲۰ابولحسن / بانهبدون ارائە مدرک
 ٣٣واحد عباس زاده۲۱٫۱۱٫۲۰۲۰کوپیج / بانهبدون ارائە مدرک

پنج فعال زن بازداشتی

عددنامتاریخمحل
١هلاله عزیزی۱۰٫۱۱٫۲۰۲۰زردویی / پاوه
٢دنیا عزیزی۱۰٫۱۱٫۲۰۲۰زردویی / پاوه
٣کوکب حیدری۱۰٫۱۱٫۲۰۲۰زردویی / پاوه
٤فرشتە بیابانی۱۰٫۱۱٫۲۰۲۰زردویی / پاوه
٥انیسا جعفری مهر۲۳٫۱۱٫۲۰۲۰کرما/شان

کولبران
دراین ماه نیز تعدادی از کولبران شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران کشته و یا زخمی شده اند. دراین ماه ۹ کولبر و کاسبکار کشته  و ۱۱ کولبر و کاسبکار زخمی شده اند. 

کولبر و کاسبکار کشتە شدە

عددنامتاریخمحلعلت
١سیاوش کوره سونی۰۲٫۱۱٫۲۰۲۰راوان / خویشلیک مستقیم
٢حسن دلایی میلان۰۵٫۱۱٫۲۰۲۰قاشقابلا‌‌‌‌‌‌غ چالدرانشلیک مستقیم
٣کمال علم هولی۰۶٫۱۱٫۲۰۲۰ چالدرانشلیک مستقیم
٤خسرو شریفی۰۷٫۱۱٫۲۰۲۰بانهشلیک مستقیم
٥وسیم فردین زاده۱۸٫۱۱٫۲۰۲۰شنوشلیک مستقیم
٦هاکان محمد زاده 18.11.2020شنوشلیک مستقیم
٧عزیز رونما۲۱٫۱۱٫۲۰۲۰شنومین
٨یحی سامان جوشی۱۹٫۱۱٫۲۰۲۰سقزبه دلیل تقیب و گریز  نیروی انتظامی دچار سانحه شد
٩اکاش کشاورزی۲۶٫۱۱٫۲۰۲۰اهواز / ایرانشلیک مستقیم

کولبر و کاسبکار زخمی شدە

عددنامتاریخمحلعلت
١لقمان رحیمی۰۱٫۱۱٫۲۰۲۰مرز نوسودمین
٢ایوب حسینی۰۲٫۱۱٫۲۰۲۰مرز هەنگەژال /بانە شلیک مستقیم
٣سینا کرمی۰۴٫۱۱٫۲۰۲۰مرز نوسودشلیک مستقیم
٤صابر خضری۰۷٫۱۱٫۲۰۲۰مرز پیرانشارمین
٥رزگار حسینی۰۷٫۱۱٫۲۰۲۰مرز نوسودشلیک مستقیم
٦نامعلوم۰۷٫۱۱٫۲۰۲۰مرز نوسودشلیک مستقیم
٧نجم الدین مرادی۱۵٫۱۱٫۲۰۲۰سر تزین / بانەشلیک مستقیم
٨سعدی رستم زاده۱۷٫۱۱٫۲۰۲۰هورامانشلیک مستقیم
٩داریوش /  اهل نوریا/ پاوه۲۴٫۱۱٫۲۰۲۰مرز نوسودشلیک مستقیم
١٠رضا یوسفی۲۵٫۱۱٫۲۰۲۰مرز نوسودشلیک مستقیم
١١امید رحیمی۲۵٫۱۱٫۲۰۲۰مرز نوسودشلیک مستقیم

خودکشی، خودسوزی و قتل

در این ماە ۸ نفر خودکشی و یا بە قتل رسیدەاند. از این تعداد ۳ نفر مرد و پنج نفر زن میباشند.

مرد

عددنامتاریخمحل
١نامعلوم۰۵٫۱۱٫۲۰۲۰سنه
٢عرفان  سلیمی۰۵٫۱۱٫۲۰۲۰دیولان
٣مهران رستمی۰۵٫۱۱٫۲۰۲۰مریوان

زن

عددنامتاریخمحلسن
١نیگار عزیزی۰۹٫۱۱٫۲۰۲۰جوانرونوجوان
٢نا معلوم۰۹٫۱۱٫۲۰۲۰سنهنوجوان
٣پریا عابدی۰۷٫۱۱٫۲۰۲۰سقزنوجوان ١٧
٤روژین خدری۲۱٫۱۱٫۲۰۲۰سلماسنوجوان ١٧
٥لیلا فرهادی۲۵٫۱۱٫۲۰۲۰سولاوانوجوان

ترور و قتل

در این ماە یک نفر توسط نیروهای سپاە ترور و یا کشتە شدە و یک تن نیز زخمی شدە است ،

عددنامتاریخمحلعلت
١حامد ظهرابی۲۴٫۱۰٫۲۰۲۰دره شهر/ ایلامشلیک مستقیم

مین

در این ماە چهار شهروند در نتیجە انفجار مین زخمی و کشتە شدند، دو تن کشتە و دو تن زخمی هستند.

عددنامتاریخمحلمنجربهشغل
١لقمان رحیمی۰۱٫۱۱٫۲۰۲۰مرز نوسودزخمیکولبر
٢صابر خضری۰۷٫۱۱٫۲۰۲۰مرز پیرانشارزخمیکولبر
٣احمد ممندی۱۷٫۱۱٫۲۰۲۰سردشتمرگچوپان
٤عزیز رونما۲۱٫۱۱٫۲۰۲۰شنومرگکاسبکار(هنگام انتقال حیوانات)

در پایان جمعیت حقوق بشر کوردستان از مردم شرق کوردستان می‌خواهد کە در احقاق حقوق خود کوشا باشند و سعی نمایند هرگونه تبعیض و نابرابری را کە از جانب جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها روا داشته می‌شود را بە گوش جهانیان برسانند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان