گزارش ماهیانه وضعیت حقوق بشر در ماە اکتبر ۲۰۲۰

KMMK:

گزارش وضعیت حقوق بشر در ماه اکتبر سال ۲۰۲۰ به کوشش جمعیت حقوق بشر کوردستان با استناد به گزارش‌های متعدد رسیدە بە این سازمان حقوق بشری گردآوری‌ شده است.

شایان‌ ذکر است این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض سامانمند حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد، نقض حقوق مدنی و سیاسی، نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی، تبعیض‌های حکومتی، هتک حرمت شهروندان و همچنین شکنجه زندانیان سیاسی و نادیده گرفتن حقوق بنیادین زندانیان سیاسی، ماه مورد بررسی را به پایان رساند.

اعدام

در این ماە پنج زندانی محکوم بە اعدام در زندانهای جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند، چهار تن از اعدام شدگان بە اتهام قتل قصاص شدند و حکم اعدام یک تن از آنها بە خاطر حمل، نقل و فروش مواد مخدر بودە است.

۱پیمان صفایی ۵/ ۸/ ۱۳۹۹زندان الیگودرزبه اتهام مواد مخدر
۲علی ملکی۷/ ۸ /۱۳۹۹زندان ارومیهبه اتهام قتل
۳یاسین پورمحمدی۷/ ۸ /۱۳۹۹زندان ارومیهبه اتهام قتل
۴موسی رحمانی۷/ ۸ /۱۳۹۹زندان ارومیهبه اتهام قتل
۵زینال۷/ ۸ /۱۳۹۹زندان ارومیهبه اتهام قتل

زندان و بازداشت

در این ماە ٢٦ شهروند شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت شدە اند. بیشتر بازداشت شدگان بدون اتهام مشخص، بدون وجود حکم قضایی و با ضرب و شتم بازداشت شدەاند. قابل ذکر است کە یک زندانی در زندان جان خود را از دست دادە است. از این تعداد ۲٦ نفر مرد و ٢ نفر زن میباشند.

زندانیان بازداشتی زن

عددنامتاریخشهر
۱خدیجه مهدی پور۰۵٫۱۱٫۲۰۲۰ایلام
۲اندیشه صدری۰۶٫۱۱٫۲۰۲۰تهران

زندانیان بازداشتی مرد

عددنامتاریخشهر
۱حسام عبداللهی۲۳/۷/۱۳۹۹زاهدان
۲میلاد ویسی۳۰٫۱۰٫۲۰۲۰سنه
۳عبدل پرتو۰۲٫۱۱٫۲۰۲۰مریوان
۴پشتیوان پرتو۰۲٫۱۱٫۲۰۲۰مریوان
۵رستم ابراهیمی۰۳٫۱۱٫۲۰۲۰کامیران
۶کیهان شیرینی۰۳٫۱۱٫۲۰۲۰سنه
۷بارام قاسمی۰۳٫۱۱٫۲۰۲۰سنه
۸شهریار پور علی(کولبر)۰۳٫۱۱٫۲۰۲۰ارومیه
۹لطیف عبدی۰۳٫۱۱٫۲۰۲۰زندان دیزل آباد
۱۰امین علیزاده۰۲٫۱۱٫۲۰۲۰آبدانان
۱۱تقی مرادی۰۲٫۱۱٫۲۰۲۰آبدانان
۱۲محمد علی خاله نژاد۰۲٫۱۱٫۲۰۲۰سردشت
۱۳حامد دادستان 14.10.2020مریوان
۱۴سوران دادستان 14.10.2020مریوان
۱۵حمدی دبستانی 14.10.2020مریوان
۱۶عثمان خدا کرمی۰۹٫۱۱٫۲۰۲۰بوکان
۱۷عبدالعزیز حیدر پور 14.11.2020زندان ارومیه
۱۸عطا فتاحی 27.10.2020مریوان
۱۹سینا نیک پی 27.10.2020مریوان
۲۰حسین شیرزاد 29.10.2020تکاب 
21محسن سلینی 18.10.2020هورامان
۲۲ایوب آقا رضایی۲۸٫۱۰٫۲۰۲۰دیواندره
۲۳آزاد حسینی۳۱٫۱۰٫۲۰۲۰مریوان
۲۴؟۳۱٫۱۰٫۲۰۲۰مریوان

کولبران
دراین ماه نیز تعدادی از کولبران شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران کشته و یا زخمی شده اند. دراین ماه ۳ کولبر و کاسبکار کشته  و ۹ کولبر و کاسبکار زخمی شده اند. 

کولبر و کاسبکار کشتە شدە

تعدادنامتاریخمرزعلت
۱هیوا زارعی۱۱ /۷ /۱۳۹۹هنگه ژال بانهشلیک نیروهای مرزبانی
۲محسن(مسلم) قاسمی ۲۴ ساله۱۰/ ۸ /۱۳۹۹منطقه سروشلیک نیروهای ارتش ترکیه
۳هیوا  وکیلی 22/ 7 /1399رشید آباد و وزمانتعقیب و گریز نیروهای انتظامی

کولبر و کاسبکار زخمی

۱اسعد نودشه یی۰۸٫۱۱٫۲۰۲۰مرزته ته  هورامانشلیک مستقیم نیروهای مرزبانی
۲کمال میرزایی۰۸٫۱۱٫۲۰۲۰مرزنوسودشلیک مستقیم نیروهای مرزبانی
۳رحمت امینی۰۹٫۱۱٫۲۰۲۰مرز نوکانشلیک مستقیم نیروهای مرزبانی
۴محمد۱۲٫۱۱٫۲۰۲۰مرز بانهشلیک مستقیم نیروهای مرزبانی
۵وزیر ویسی 12.11.2020مرزنوسودشلیک مستقیم نیروهای مرزبانی
۶آواره فتحی۱۹٫۱۱٫۲۰۲۰مرز زلهشلیک مستقیم نیروهای مرزبانی
۷مصلح قاسمی 31.10.2020منطقه سروشلیک نیروهای ارتش ترکیه 
8برهان عزیزی۱۳٫۱۱٫۲۰۲۰کرماشانشلیک مستقیم نیروی انتظامی
۹شفیق باگا۰۵٫۱۱٫۲۰۲۰مرز ماکوشلیک نیروهای ارتش ترکیه 

خودکشی، خودسوزی و قتل

در این ماە ٣ نفر خودکشی و یا بە قتل رسیدەاند. از این تعداد دو نفر مرد، یک نفر زن میباشند.

اکتبرنامتاریخشهرعلت
۱پرویز وکیلی۰۳٫۱۰٫۲۰۲۰سقزنامشخص
۲جمال دورباش۲۷٫۱۰٫۲۰۲۰پیرانشارفقر
۳حیات امینی۰۷٫۱۰٫۲۰۲۰اورمیەقتل توسط شوهر

ترور و قتل

در این ماە se نفر توسط نیروهای سپاە ترور و یا کشتە شدە و یک تن نیز زخمی شدە است ،

کشتە شدگان

۱کژوان الماسی۰۷٫۱۱٫۲۰۲۰شهریارشلیک مستقیم نیروی انتظامی
۲رسول قادری۱۴٫۱۰٫۲۰۲۰شهرستان شوطشلیک مستقیم نیروی انتظامی
۳اشکان عزیزی۱۳٫۱۰٫۲۰۲۰کرماشانشلیک مستقیم نیروی انتظامی

زخمی شدەگان

۱برهان عزیزی۱۳٫۱۰٫۲۰۲۰کرماشانشلیک مستقیم نیروی انتظامی

مین

در این ماە یک شهروند در نتیجە انفجار مین زخمی شد.

تعدادنامتاریخمکانحالت
۱خسرو حسینی۰۸٫۱۰٫۲۰۲۰مریوانمصدومیت و قطع عضو

پناهجویی

در این ماە یک خانوادە پنج نفرە سردشتی در کانال مانش غرق شدند. همچنین ۲ پناهجو بە اخراج و دیپورت بە ایران تهدید شدەاند.

۱رسول ایران نژاد ۳۵ ساله۲۷٫۱۰٫۲۰۲۰کانال مانش
۲شیوا محمدپناهی ۳۵ ساله۲۷٫۱۰٫۲۰۲۰کانال مانش
۳آنیتا ایران نژاد ۹ ساله۲۷٫۱۰٫۲۰۲۰کانال مانش
۴آرمین ایران نژاد ۶ساله۲۷٫۱۰٫۲۰۲۰کانال مانش
۵آرتین ایران نژاد ۱۵ ماهه۲۷٫۱۰٫۲۰۲۰کانال مانش
۱هیوا مرادی۱۳٫۱۰٫۲۰۲۰آلمانفعال سیاسی ویکی از پیشمرگ های حزب کومله
۲آلا فتحی۱۳٫۱۰٫۲۰۲۰آلمانفعال سیاسی ویکی از پیشمرگ های حزب کومله

در پایان جمعیت حقوق بشر کوردستان از مردم شرق کوردستان می‌خواهد کە در احقاق حقوق خود کوشا باشند و سعی نمایند هرگونه تبعیض و نابرابری را کە از جانب جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها روا داشته می‌شود را بە گوش جهانیان برسانند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان