گزارش ماهیانه وضعیت حقوق بشر در ماە ژوئیه ٢٠٢٠

KMMK:

گزارش وضعیت حقوق بشر در ماه ژوئیە سال ۲۰٢٠ به کوشش جمعیت حقوق بشر کوردستان با استناد به گزارش‌های متعدد رسیدە بە این سازمان حقوق بشری گردآوری‌ شده است.

شایان‌ ذکر است این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض سامانمند حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد، نقض حقوق مدنی و سیاسی، نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی، تبعیض‌های حکومتی، هتک حرمت شهروندان و همچنین شکنجه زندانیان سیاسی و نادیده گرفتن حقوق بنیادین زندانیان سیاسی، ماه مورد بررسی را به پایان رساند.

اعدام

در ماە ژوئن شش زندانی اعدام شدەاند. این اعدام شدگان بە اتهام قتل عمد حکم قصاص داشتە و احکام آنها اجرا شدە است.

تعدادنامتاریخمحلاتهام
۱فرزاد شکری۱۳٫۰۷٫۲۰۲۰سرپل ذهاوقتل عمد
۲اسد کشاورز۲۰٫۰۷٫۲۰۲۰اورمیهقتل عمد
۳امین سفر کش۲۰٫۰۷٫۲۰۲۰ارومیهقتل عمد
۴کامیل قادری۲۲٫۰۷٫۲۰۲۰نقدهقتل عمد
۵علی عبدی۲۷٫۰۷٫۲۰۲۰اورمیهقتل عمد
۶امیر حسین قهریان۲۷٫۰۷٫۲۰۲۰اورمیهقتل عمد
۷مرتضی پیرخضری۳۱٫۰۷٫۲۰۲۰سنهقتل عمد

زندان و بازداشت

در این ماە ٣٦ شهروند شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت شدە اند. بیشتر بازداشت شدگان بدون اتهام مشخص، بدون وجود حکم قضایی و با ضرب و شتم بازداشت شدەاند. قابل ذکر است کە یک زندانی در زندان جان خود را از دست دادە است.

عدداسمسنتاریخمحلعلت
۱ علی ساکنی؟۰۲٫۰۷٫۲۰۲۰سنهسیاسی
۲کاوان کسرایی۲۳۰۲٫۰۷٫۲۰۲۰مریوان؟
۳سوران مختاری فر؟۰۲٫۰۷٫۲۰۲۰مهاباد؟
۴سوران نصیری؟۰۲٫۰۷٫۲۰۲۰مهاباد؟
۵امید عباسی؟۰۲٫۰۷٫۲۰۲۰مهاباد؟
۶ریبوار پادست؟۰۳٫۰۷٫۲۰۲۰مهاباد؟
۷رضا رمضانی؟۰۷٫۰۷٫۲۰۲۰اسلام آباد غربتوهین به مقدسات
۸ابوبکر عبدی۲۳۰۸٫۰۷٫۲۰۲۰شنو؟
۹بهروز بایزیدی۲۵۰۸٫۰۷٫۲۰۲۰شنو؟
۱۰کیوان شوانی۲۶۰۸٫۰۷٫۲۰۲۰شنو؟
۱۱فاتح محمد‌خانی؟۰۸٫۰۷٫۲۰۲۰جوانروفعالیت مدنی
۱۲فرشاد بیگی؟۱۰٫۰۷٫۲۰۲۰کرماشان؟
۱۳متین خوله۱۶۱۲٫۰۷٫۲۰۲۰مهاباد؟
۱۴عثمان رحیمی‌فرد؟۱۴٫۰۷٫۲۰۲۰کامیاران؟
۱۵علی زراوی؟۱۴٫۰۷٫۲۰۲۰پیرانشارهمکاری با احزاب کوردستان
۱۶عادل شیخه؟۱۴٫۰۷٫۲۰۲۰پیرانشهرهمکاری با احزاب کوردستان
۱۷یوسف جهان آرا؟۱۴٫۰۷٫۲۰۲۰پیرانشارهمکاری با احزاب کوردستان
۱۸عثمان روستا؟۱۷٫۰۷٫۲۰۲۰سردشت؟
۱۹دیاکو تارا؟۱۷٫۰۷٫۲۰۲۰پیرانشار؟
۲۰مراد مرادی؟۱۸٫۰۷٫۲۰۲۰پیرانشار؟
۲۱سید کامیل احمدی؟۱۸٫۰۷٫۲۰۲۰سنه؟
۲۲فتاح فروهر؟۱۹٫۰۷٫۲۰۲۰پیرانشارهمکاری با احزاب کوردستان
۲۳مجتبی بساطی؟۱۹٫۰۷٫۲۰۲۰کرماشانفحالیت رسانەای
۲۴رضا قربانی؟۲۰٫۰۷٫۲۰۲۰پیرانشار؟
۲۵رانکو قربانی؟۲۰٫۰۷٫۲۰۲۰تبریز؟
۲۶منصور الماسی؟۲۱٫۰۷٫۲۰۲۰بوکان؟
۲۷جعفر اوصافی۳۰۲۱٫۰۷٫۲۰۲۰بوکان؟
۲۸کیومرثنوجوان۲۱٫۰۷٫۲۰۲۰هورامانهمکاری با احزاب کوردستان
۲۹هیمن ادوایینوجوان۲۱٫۰۷٫۲۰۲۰هورامانهمکاری با احزاب کوردستان
۳۰خلیل حسینی؟۲۱٫۰۷٫۲۰۲۰کرماشان؟
۳۱حسین حسن زاده۶۰۲۳٫۰۷٫۲۰۲۰مهاباد؟
۳۲خلیل حسینی؟۲۳٫۰۷٫۲۰۲۰کرماشاناعتراض بە حکم اعدام
۳۳سیاوش روزخون۲۳۲۶٫۰۷٫۲۰۲۰مهابادهمکاری با احزاب کوردستان
۳۴نوید محمدی؟۲۷٫۰۷٫۲۰۲۰نقده؟
۳۵خالد محمدی؟۲۷٫۰۷٫۲۰۲۰نقده؟
۳۶هادی عزیزی۲۰۲۸٫۰۷٫۲۰۲۰سرپل ذهاو؟

کولبران
دراین ماه نیز تعدادی از کولبران شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران کشته و یا زخمی شده اند. دراین ماه ١٠ کولبر و کاسبکار کشته  و ١٢ کولبر و کاسبکار زخمی شده اند. 

کولبر و کاسبکار کشتە شدە

عدداسمسنتاریخمحلعلت
۱آیت یوسفی؟۰۷٫۰۷٫۲۰۲۰ ثلاث باوه جانیتعقیب و گریز نیروی نظامی ایران
۲زیاد اثباتی حیدرانلو؟۱۱٫۰۷٫۲۰۲۰اورمیەشلیک نیروی نظامی ترکیە
۳ابراهیم ابوبکری؟۱۱٫۰۷٫۲۰۲۰پیرانشارتیراندازی نیروی نظامی ایران
۴شمزین احمدی؟۱۷٫۰۷٫۲۰۲۰صومای برادوستتیراندازی نیروی نظامی ایران
۵؟؟۲۰٫۰۷٫۲۰۲۰گردنه« ته‌ته»تیراندازی نیروی نظامی ایران
۶؟؟۲۰٫۰۷٫۲۰۲۰گردنه« ته‌ته»تیراندازی نیروی نظامی ایران
۷وزیر محمدی۲۹۳۰٫۰۷٫۲۰۲۰نوسودتیراندازی نیروی نظامی ایران
۸رضا پوراسماعیل؟۳۱٫۰۷٫۲۰۲۰عموخانزاد چالدرانتیراندازی نیروی نظامی ایران
۹یوسف احمدی؟۰۷٫۰۷٫۲۰۲۰میرآباد سردشتتیراندازی نیروی نظامی ایران
۱۰رسول باکند؟۱۹٫۰۷٫۲۰۲۰پیرانشارتیراندازی نیروی نظامی ایران

کولبر و کاسبکار زخمی

عدداسمسنتاریخمحلعلت
۱حکمت احمدی؟۱۰٫۰۷٫۲۰۲۰صومای برادوستتیراندازی نیروی نظامی ایران
۲روشن جهانگیری؟۱۰٫۰۷٫۲۰۲۰صومای برادوستتیراندازی نیروی نظامی ایران
۳رامین بلخانلو؟۲۰٫۰۷٫۲۰۲۰مرز ماکوتیراندازی نیروی نظامی ایران
۴میکائیل خسروی؟۲۱٫۰۷٫۲۰۲۰هنگه‌ژال بانهتیراندازی نیروی نظامی ایران
۵امید محمدی؟۲۱٫۰۷٫۲۰۲۰منطقه نوسودتیراندازی نیروی نظامی ایران
۶ویسی حسین‌نژاد؟۲۱٫۰۷٫۲۰۲۰چالدرانتیراندازی نیروی نظامی ایران
۷آزاد شریفی؟۲۷٫۰۷٫۲۰۲۰مرز هنگه‌ژالهتیراندازی نیروی نظامی ایران
۸شیخ علی حسینی؟۲۷٫۰۷٫۲۰۲۰مرز هنگه‌ژالهتیراندازی نیروی نظامی ایران
۹؟؟۲۷٫۰۷٫۲۰۲۰مرز هنگه‌ژالهتیراندازی نیروی نظامی ایران
۱۰؟؟۲۷٫۰۷٫۲۰۲۰مرز هنگه‌ژالهتیراندازی نیروی نظامی ایران
۱۱؟؟۲۷٫۰۷٫۲۰۲۰مرز هنگه‌ژالهتیراندازی نیروی نظامی ایران
۱۲ریبین اسماعیل۱۷۰۴٫۰۷٫۲۰۲۰چومانتیراندازی نیروی نظامی ایران

خودکشی، خودسوزی و قتل

در این ماە ٩ نفر خودکشی و خودسوزی کردەاند. همچنین سە نفر بە قتل رسیدەاند.

عدداسمسنتاریخمحلعلت
۱امیر ارسلان۱۶۰۳٫۰۷٫۲۰۲۰پیرانشارمشکلات خانوادگی
۲فخرالدین محمودی؟۰۴٫۰۷٫۲۰۲۰پیرانشارمشکلات خانوادگی
۳شکیبا زحمتکش۲۵۰۹٫۰۷٫۲۰۲۰پاوه؟
۴زانیار نادری۱۴۱۰٫۰۷٫۲۰۲۰؟؟
۵عبدالاحد بزم آرا؟۱۲٫۰۷٫۲۰۲۰پیرانشارزندانی سیاسی
۶فردین گویلی۴۲۲۰٫۰۷٫۲۰۲۰سنهبه دلیل مشکلات خانوادگی
۷دختر_ ش.س۱۶۳۱٫۰۷٫۲۰۲۰روانسر؟
۸م .ا۲۱۳۱٫۰۷٫۲۰۲۰پیرانشار؟
۹بسنا احمدی۵۹۰۱٫۰۷٫۲۰۲۰اورمیەبه دلیل مشکلات خانوادگی

قتل

عدداسمسنتاریخمحل
۱ژیار غفوری۵۱۰٫۰۷٫۲۰۲۰جوانرو
۲پرنگ قاضی؟۲۱٫۰۷٫۲۰۲۰تهران
۳سیوان پاییزیان۳۰۳۱٫۰۷٫۲۰۲۰سنه

مین

در نتیجە انفجار مین ٣ نفر کشتە و ١ نفر زخمی شدە اند.

کشتە شدە

عدداسمسنتاریخمحلعلت
۱هادی امیدی؟۱۸٫۰۷٫۲۰۲۰ایلامانفجار مین
۲چراغ عبدی؟۱۸٫۰۷٫۲۰۲۰ایلامانفجار مین
۳سلیم تارات؟۱۸٫۰۷٫۲۰۲۰ایلامانفجار مین

زخمی شدە

عدداسمسنتاریخمحلعلت
۱مهدی امید؟۱۸٫۰۷٫۲۰۲۰ایلامانفجار مین

در پایان جمعیت حقوق بشر کوردستان از مردم شرق کوردستان می‌خواهد کە در احقاق حقوق خود کوشا باشند و سعی نمایند هرگونه تبعیض و نابرابری را کە از جانب جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها روا داشته می‌شود را بە گوش جهانیان برسانند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان