گزارش ماهیانه وضعیت حقوق بشر در ماە ژوئن ٢٠٢٠

KMMK:

گزارش وضعیت حقوق بشر در ماه ژوئن سال ۲۰٢٠ به کوشش جمعیت حقوق بشر کوردستان با استناد به گزارش‌های متعدد رسیدە بە این سازمان حقوق بشری گردآوری‌ شده است.

شایان‌ ذکر است این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض سامانمند حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد، نقض حقوق مدنی و سیاسی، نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی، تبعیض‌های حکومتی، هتک حرمت شهروندان و همچنین شکنجه زندانیان سیاسی و نادیده گرفتن حقوق بنیادین زندانیان سیاسی، ماه مورد بررسی را به پایان رساند.

اعدام

در ماە ژوئن سە زندانی اعدام شدەاند. یک تن از اعدام شدگان با نا هدایت عبداللەپور بە اتهام سیاسی و عضویت در احزاب کوردستانی حکم اعدام داشت و توسط جمهوری اسلامی ایران تیرباران شد.

نفر دوم و سوم اعدام شدە بە اتهام قتل اعدام شدەاست.

تعدادمشخصاتسنتاریخ اعداممحلاتهام
۱هدایت عبداللەپور۲۶٫۰۶٫۲۰۲۰شنوتیرباران( اتهام سیاسی و عضویت در احزاب کوردستانی)
۲رحیم یوسفی۴۰۱۰٫۰۶٫۲۰۲۰پیرانشهرقصاص
۳محمد عزیز محمودی؟۳۰٫۰۶٫۲۰۲۰سنهقضاش

محیط زیست

در این ماە سە تن از فعالان محیط زیست شرق کوردستان در شهر پاوە هنگام تلاش برای مهار آتش سوزی جنگلهای پاوە جان خود را از دست دادند.

مختار خندان، بلال امینی و یاسین کریمی سە فعال زیست محیطی هستند کە جان خود را از دست دادەاند. احتمال قتل عمد انها توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران وجود دارد.

زندان و بازداشت

در این ماە ١٩ شهروند شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت شدە اند. بیشتر بازداشت شدگان بدون اتهام مشخص، بدون وجود حکم قضایی و با ضرب و شتم بازداشت شدەاند. قابل ذکر است کە یک زندانی در زندان جان خود را از دست دادە است. همچنین یک دانشجو زیر شکنجە در بازداشتگاە حکومت ایران در شهر کرماشان بە قتل رسیدە است.

تعدادمشخصاتتاریخمحلعلت 
1شهرام مصطفی پور۰۱٫۰۶٫۲۰۲۰اورمیەنامشخص
۲عمر خاکزاد۰۲٫۰۶٫۲۰۲۰پیرانشهرنامشخص
۳بابک دبیریان۰۸٫۰۶٫۲۰۲۰کرماشانفعال مدنی
۴صهیب ساعدی۰۸٫۰۶٫۲۰۲۰سنهفعال محیط زیست
۵خیرت پرواز۱۲٫۰۶٫۲۰۲۰مریواننامشخص
۶سید احمد صابری۲۲٫۰۶٫۲۰۲۰پیرانشهرنامشخص
۷ابراعیم شوریانی۲۲٫۰۶٫۲۰۲۰بانهنامشخص
۸علی عزیزیان۲۲٫۰۶٫۲۰۲۰بازارچه مرزی پرویز خانکاسبکار 
9پیام عزیزیان۲۲٫۰۶٫۲۰۲۰بازارچه مرزی پرویز خانکاسبکار
۱۰مرتضی امیر۲۲٫۰۶٫۲۰۲۰بازارچه مرزی پرویز خانکاسبکار
۱۱مصطفی امیری۲۲٫۰۶٫۲۰۲۰بازارچه مرزی پرویز خانکاسبکار
۱۲ارسلان ناتوش۲۶٫۰۶٫۲۰۲۰اورمیەنامشخص
۱۳رضا صوفیوند۲۷٫۰۶٫۲۰۲۰شهرستان درودنامشخص
۱۴افشین شیخ‌الاسلامی۲۷٫۰۶٫۲۰۲۰سنهفعال مدنی
۱۵فرانک جمشیدی۲۸٫۰۶٫۲۰۲۰سنهفعال محیط زیست
۱۶خالص پور محمود۲۹٫۰۶٫۲۰۲۰ماکوبه اتهام همکاری با احزاب کوردستانی 
17محمد۲۹٫۰۶٫۲۰۲۰ماکوبه اتهام همکاری با احزاب کوردستانی 
18سمد۲۹٫۰۶٫۲۰۲۰ماکوبه اتهام همکاری با احزاب کوردستانی 
19اردشیر بروک میلان۲۹٫۰۶٫۲۰۲۰ماکوبه اتهام همکاری با احزاب کوردستانی 

کولبران
دراین ماه نیز تعدادی از کولبران شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران کشته و یا زخمی شده اند. دراین ماه ٦ کولبر و کاسبکار کشته  و ٢٣ کولبر و کاسبکار زخمی شده اند. 

کولبر و کاسبکار کشتە شدە

۱سجاد دلایی میلان؟۰۳٫۰۶٫۲۰۲۰چالدرانبا شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
۲عمر مصلحتی؟۰۶٫۰۶٫۲۰۲۰نوکان سردشتبا شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
۳ارھان گورور؟۱۶٫۰۶٫۲۰۲۰سلماسشلیک نیروهای نظامی حکومت ترکیە
۴قاسم سربازی؟۲۵٫۰۶٫۲۰۲۰مرز چالدرانبا شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
۵شاکر بروکی میلان۲۶٫۰۶٫۲۰۲۰مرز چالدرانبا شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
۶سالم سلیمان نژاد؟۲۸٫۰۶٫۲۰۲۰اورمیەبا شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی

کولبر و کاسبکار زخمی

تعدادمشخصاتسنتاریخمحلعلت
۱علی معارفی ؟۰۴٫۰۶٫۲۰۲۰بانهبا شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
۲عبدالرحمن شائقی؟۰۶٫۰۶٫۲۰۲۰نوکان سردشتبا شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
۳هیمن مظفری؟۰۶٫۰۶٫۲۰۲۰هانه گرمله با شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
۴محمد رستمی؟۰۶٫۰۶٫۲۰۲۰مرزی سقزضرب و شتم نیروهای نظامی
۵هاوبیر ابراهیمی؟۰۷٫۰۶٫۲۰۲۰مرزی دیناران با شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
۶ارسلان عبداللهی؟۰۷٫۰۶٫۲۰۲۰مرزی دیناران با شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
۷عثمان صالحی؟۰۷٫۰۶٫۲۰۲۰مرزی دیناران با شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
۸ابراهیم رسولی؟۰۷٫۰۶٫۲۰۲۰مرزی دیناران با شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
۹قابیل مرجانی راد؟۱۶٫۰۶٫۲۰۲۰اورمیەانفجار مین
۱۰سعید گورور؟۱۶٫۰۶٫۲۰۲۰سلماسشلیک نیروهای نظامی حکومت ترکیە
۱۱رسول حسن زاده؟۱۶٫۰۶٫۲۰۲۰مرز دوله‌توبا شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
۱۲هادی راستی؟۱۶٫۰۶٫۲۰۲۰مرز بانهبا شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
۱۳ایوب رستمی۲۷۲۱٫۰۶٫۲۰۲۰مرز شوشمیبا شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
۱۴؟؟۲۲٫۰۶٫۲۰۲۰مرزهنگه ژالبا شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
۱۵؟؟۲۲٫۰۶٫۲۰۲۰مرزهنگه ژالبا شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
۱۶یاسین اعلایی؟۲۵٫۰۶٫۲۰۲۰مرز چالدرانبا شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
۱۷رضا دلایی میلان؟۲۵٫۰۶٫۲۰۲۰مرز چالدرانبا شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
۱۸ارسلان ناتوش؟۲۶٫۰۶٫۲۰۲۰اورمیەبا شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
۱۹داود مجیدیان؟۲۸٫۰۶٫۲۰۲۰اورمیەبا شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
۲۰؟؟۲۸٫۰۶٫۲۰۲۰اورمیەبا شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
۲۱عارف خدادادی۴۸۲۹٫۰۶٫۲۰۲۰نوسودبا شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
۲۲جمیل عبدی۲۹۲۹٫۰۶٫۲۰۲۰نوسودبا شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
۲۳توفیق رستاد ؟۲۹٫۰۶٫۲۰۲۰نوسودبا شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی

خودکشی، خودسوزی و قتل

در این ماە ٥ نفر خودکشی و خودسوزی کردەاند.

تعدادمشخصاتسنتاریخمحلعلت
۱نگین کرمی۱۶۱۰٫۰۶٫۲۰۲۰سقزبه دلیل مشکلات خانوادگی
۲روژین فلاحی۲۲۱۳٫۰۶٫۲۰۲۰مریوانبه دلیل مشکلات خانوادگی
۳شیوا اسماعیلی؟۲۲٫۰۶٫۲۰۲۰مهابادبه دلیل مشکلات خانوادگی
۴سمیه فتحی۱۸۲۰٫۰۶٫۲۰۲۰کرماشانمشکلات خانوادگی
۵شلیر برزنجی۲۸۲۱٫۰۶٫۲۰۲۰اورمیەازدواج اجباری

مین

در نتیجە انفجار مین دو نفر زخمی و کشتە شدە اند.

عددمشخصاتسنتاریخمحلنتیجە
۱درویش مینه۴۹۱۶٫۰۶٫۲۰۲۰الوت بانهمردە
۲قابیل مرجانی راد؟۱۶٫۰۶٫۲۰۲۰اورمیەزخمی

در پایان جمعیت حقوق بشر کوردستان از مردم شرق کوردستان می‌خواهد کە در احقاق حقوق خود کوشا باشند و سعی نمایند هرگونه تبعیض و نابرابری را کە از جانب جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها روا داشته می‌شود را بە گوش جهانیان برسانند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان