گزارش ماهیانه وضعیت حقوق بشر در ماە آپریل ٢٠٢٠

KMMK:

گزارش وضعیت حقوق بشر در ماه آپریل سال ۲۰٢٠ به کوشش جمعیت حقوق بشر کوردستان با استناد به گزارش‌های متعدد این سازمان حقوق بشری گردآوری‌ شده است.

شایان‌ ذکر است این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض سامانمند حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد، نقض حقوق مدنی و سیاسی، نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی، تبعیض‌های حکومتی، هتک حرمت شهروندان و همچنین شکنجه زندانیان سیاسی و نادیده گرفتن حقوق بنیادین زندانیان سیاسی، ماه مورد بررسی را به پایان رساند.

اعدام

در ماە آپریل ٩ زندانی در زندانهای حکومت ایران در شرق کوردستان اعدام شدند ، گزارشهایی مبنی از اعدام چند تن دیگر نیز منتشڕ شدە است کە بە دلیل نبود منبع موثق از اعلام آنها خودداری شدە است.

شمارەنامسنتاریجشهراتهام
۱مصطفی سلیمی۵۱۱۱٫۰۴٫۲۰۲۰سقزفعالیت سیاسی 
2شایان سعید پور؟۲۱٫۰۴٫۲۰۲۰سقزقتل عمد
۳لقمان احمدپور۳۰۲۲٫۰۴٫۲۰۲۰بانهقتل عمد
۴سینا محمدی۲۶۲۳٫۰۴٫۲۰۲۰دیولانقتل عمد
۵رامیار مخلص۲۸۲۴٫۰۴٫۲۰۲۰بانهقتل عمد
۶عبدالواحد فیضی؟۲۴٫۰۴٫۲۰۲۰بانهقتل عمد
۷زرار پیغامی۵۳۲۸٫۰۴٫۲۰۲۰شنوقتل عمد
۸یاسر رسولی۳۰۲۸٫۰۴٫۲۰۲۰بوکانقتل عمد
۹فائق شریفی؟۲۸٫۰۴٫۲۰۲۰دیواندرهقتل عمد
بعد از فرار زندانیان زندان ایران در شهر سقز اعدام زندانیان شدت بیشتری گرفت

زندان و بازداشت

در این ماە ١٤ شهروند شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت شدە اند. بیشتر بازداشت شدگان بدون اتهام مشخص، بدون وجود حکم قضایی و با ضرب و شتم بازداشت شدەاند.

شمارەنامتاریخمکانتهام
۱غلامرضا نوری علی۰۳٫۰۴٫۲۰۲۰کرماشانانتشار اخبار مربوط بە کرونا
۲امیر بابایی۰۸٫۰۴٫۲۰۲۰کرماشانروزنامه نگار
۳قاسم عطایی عظیمی۱۴٫۰۴٫۲۰۲۰بجنوردفعال سیاسی و رسانەای
۴کامران عبدی پور۲۰٫۰۴٫۲۰۲۰سقزنامشخص
۵اسماعیل اردوانی۲۳٫۰۴٫۲۰۲۰مریوانهمکاری با احزاب کوردستان
۶فرهاد احمدی‌پور۳۰٫۰۴٫۲۰۲۰بانهعلت؟
۷بیستون احمدی‌پور 30.04.2020بانهعلت؟
۸خلیل کریمی۳۰٫۰۴٫۲۰۲۰بانهعلت؟
۹کریم کریمی۳۰٫۰۴٫۲۰۲۰بانهعلت؟
۱۰بارزان کریمی۳۰٫۰۴٫۲۰۲۰بانهعلت؟
۱۱هادی احمدپور۳۰٫۰۴٫۲۰۲۰بانهعلت؟
۱۲ادریس کریم‌زاده۳۰٫۰۴٫۲۰۲۰بانهعلت؟
۱۳فرشاد رحمانی 30.04.2020کامیرانعلت؟
۱۴محمد ابراهیم زاده۳۰٫۰۴٫۲۰۲۰پیرانشهرهمکاری با احزاب کوردستان

کولبران
دراین ماه نیز تعدادی از کولبران شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران کشته و یا زخمی شده اند. دراین ماه ٢ کولبر و کاسبکار کشته  و ٣ کولبر و کاسبکار زخمی شده اند. 

کولبر و کاسبکار کشتە شدە

شمارەنامسنتاریجشهرعلت
۱برهان جنیانلو‌۲۴۰۸٫۰۴٫۲۰۲۰مرز ماکوشلیک نیروهای مرزبانی
۲عسگر محمدی؟۰۹٫۰۴٫۲۰۲۰ارتفاعات نبی کندینامشخص

کولبر و کاسبکار زخمی

شمارەنامسنتاریجشهرعلت
۱مجید؟۰۸٫۰۴٫۲۰۲۰مرز ماکوشلیک نیروهای مرزبانی
۲؟؟۰۸٫۰۴٫۲۰۲۰مرز ماکوشلیک نیروهای مرزبانی
۳مجید برایی 13.04.2020روستای شیخ سلوشلیک نیروهای مرزبانی

خودکشی، خودسوزی و قتل

در این ماە ١١ نفر خودکشی و خودسوزی کردەاند.

شمارەنامسنتاریجشهرعلت
۱سروه عبدی۱۶۰۴٫۰۴٫۲۰۲۰سقزنامشخش
۲مرد ؟۳۳۱۶٫۰۴٫۲۰۲۰ایلامبیکاری و فقر
۳دختر ؟۱۲۱۶٫۰۴٫۲۰۲۰ایلامبیکاری و فقر
۴سامان انصاری؟۱۸٫۰۴٫۲۰۲۰کامیارانبیکاری و فقر
۵دریا محمدی۲۴۲۲٫۰۴٫۲۰۲۰سنهمشکلات خانوادگی
۶نگین امینی۳۴۲۲٫۰۴٫۲۰۲۰سنقربیکاری و فقر
۷شریفه مصطفی پور۳۲۲۲٫۰۴٫۲۰۲۰سقزمشکلات خانوادگی
۸افسانه رحیمی 2922.04.2020سقزمشکلات خانوادگی
۹منیج قادری۲۶۲۴٫۰۴٫۲۰۲۰نقدهنامشخش
۱۰زن(س.غ)۲۵۲۶٫۰۴٫۲۰۲۰سنهمشکلات خانوادگی
۱۱زن (ل. قادری)۵۰۳۰٫۰۴٫۲۰۲۰کامیرانمشکلات خانوادگی

در پایان جمعیت حقوق بشر کوردستان از مردم شرق کوردستان می‌خواهد کە در احقاق حقوق خود کوشا وسعی نمایند هرگونه تبعیض و نابرابری را کە از جانب جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها روا داشته می‌شود را بە گوش جهانیان برسانند.
جمعیت حقوق بشر كوردستان