گزارش ماهیانه وضعیت حقوق بشر در ماە اکتبر ٢٠١٩

KMMK:

این گزارش وضعیت حقوق بشر در ماه اکتبر سال ۲۰۱۹ به کوشش جمعیت حقوق بشر کوردستان با استناد به گزارش‌های متعدد این سازمان حقوق بشری گردآوری‌ شده است. شایان‌ ذکر است این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض سامانمند حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد. حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد توسط نیروهای امنیتی و انتظامی با نقض حقوق مدنی و سیاسی، نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی، تبعیض‌های حکومتی، هتک حرمت شهروندان و همچنین شکنجه زندانیان سیاسی و نادیده گرفتن حقوق بنیادین زندانیان سیاسی، ماه مورد بررسی را به پایان رساند.

اعدام

بر اساس اطلاعات جمع اوری شدە در این ماە ٢ زندانی محکوم بە اعدام در زندانهای جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان اعدام شدەاند.

 نامسنتاریخمکاناتهام
۱رزگار زندی۲۷۰۱٫۱۰٫۲۰۱۹سنهقتل
۲عالم کریمی؟۱۱٫۱۰٫۲۰۱۹زندان ستهقتل

زندان و بازداشت

در این ماە ٢٣ شهروند شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت شدە اند.

 اسمتاریخمکاناتهام
۱کمال کهنه پوشی۱۴٫۱۰٫۲۰۱۹مریوانتجمع حمایتی از روژاوا
۲همت کریمی۱۴٫۱۰٫۲۰۱۹مریوانتجمع حمایتی از روژاوا
۳دیاکو تابا۱۴٫۱۰٫۲۰۱۹مریوانتجمع حمایتی از روژاوا
۴مبین نادری۱۴٫۱۰٫۲۰۱۹مریوانتجمع حمایتی از روژاوا
۵امید حق پرست۱۴٫۱۰٫۲۰۱۹مریوانتجمع حمایتی از روژاوا
۶مبین کریمی۱۴٫۱۰٫۲۰۱۹مریوانتجمع حمایتی از روژاوا
۷تیمی جوانپور۱۴٫۱۰٫۲۰۱۹سقزتجمع حمایتی از روژاوا
۸عباس هاشم پور۱۴٫۱۰٫۲۰۱۹شنوتجمع حمایتی از روژاوا
۹رشیدناصری۱۴٫۱۰٫۲۰۱۹شنوتجمع حمایتی از روژاوا
۱۰سعید رحیم معروفی۱۴٫۱۰٫۲۰۱۹بانهتجمع حمایتی از روژاوا
۱۱ابراهیم شوریای۱۴٫۱۰٫۲۰۱۹بانهتجمع حمایتی از روژاوا
۱۲فریا حسینی۱۴٫۱۰٫۲۰۱۹بانهتجمع حمایتی از روژاوا
۱۳بهاالدین حسینی۱۴٫۱۰٫۲۰۱۹بانهتجمع حمایتی از روژاوا
۱۴آزاد رحمتی۱۴٫۱۰٫۲۰۱۹بانهتجمع حمایتی از روژاوا
۱۵سلام رحمانی۱۴٫۱۰٫۲۰۱۹بانهتجمع حمایتی از روژاوا
۱۶کاوه سمیعی۱۴٫۱۰٫۲۰۱۹بانهتجمع حمایتی از روژاوا
۱۷فرامرز شریعتی۱۷٫۱۰٫۲۰۱۹سنهفعال کارگری 
18فرهاد طاری مراد۱۷٫۱۰٫۲۰۱۹سنهتجمع حمایتی از روژاوا
۱۹سمکو معروفی۱۹٫۱۰٫۲۰۱۹بوکانعلت؟
۲۰ژاکا اسماعیل پور۱۹٫۱۰٫۲۰۱۹بوکانعلت؟
۲۱هومن فیضی۱۹٫۱۰٫۲۰۱۹بوکانعلت؟
۲۲شاهو خضری۱۹٫۱۰٫۲۰۱۹بوکانعلت؟
۲۳سامان ملکی۲۳٫۱۰٫۲۰۱۹سنهفعال کارگری 

کولبران
دراین ماه نیز تعدادی از کولبران شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران کشته و یا زخمی شده اند. دراین ماه ٧ کولبر و کاسبکار کشته  و ١٣ کولبر و کاسبکار زخمی شده اند. 

کولبر و کاسبکار کشتە شدە

 اسمتاریخمحل علت
۱عزیزرئیسی۰۳٫۱۰٫۲۰۱۹کیله شین ومرگورشلیک نیروهای سپاه پاسدارن
۲آزاد قربانی نژاد۰۸٫۱۰٫۲۰۱۹مرزسردشتشلیک نیروهای انتظامی
۳عبدالرحمان مرادی۱۴٫۱۰٫۲۰۱۹پیرانشهرشلیک نیروهای انتظامی
۴صادق مرادی۱۴٫۱۰٫۲۰۱۹پیرانشهرشلیک نیروهای انتظامی
۵لقمان رشیدزاده۲۱٫۱۰٫۲۰۱۹سردشتشلیک نیروهای انتظامی
۶جواد رستم نژاد۲۵٫۱۰٫۲۰۱۹مرزنوسودتعقیب و گریز نیروهای نظامی

اسمتاریخ مکان
١نامدار صالح زاده۲۳٫۱۰٫۲۰۱۹جوانرود

کولبر و کاسبکار زخمی شدە

اسمسنتاریخمحل
 ١عادل یعقوبی۲۶۰۴٫۱۰٫۲۰۱۹مرز ژالانی
 ٢پیمان؟۰۵٫۱۰٫۲۰۹۱سردشت
 ٣محسن بکر عزیز؟۰۸٫۱۰٫۲۰۱۹روستای دوله گرم
 ٤یوسف دُله؟۰۹٫۱۰٫۲۰۱۹پیرانشهر
 ٥ سالار پژوهی۲۸۱۰٫۱۰٫۲۰۱۹دزآور
 ٦دیاکو شریفی۲۱۱۴٫۱۰٫۲۰۱۹پاوه
 ٧محمد؟۱۷٫۱۰٫۲۰۱۹پیرانشهر
 ٨سمکو خلیلی باغچه؟۱۷٫۱۰٫۲۰۱۹سلماس
 ٩اسکندر حمزه زاده؟۱۹٫۱۰٫۲۰۱۹سردشت
 ١٠ستار رحیم نژاد؟۲۱٫۱۰٫۲۰۱۹هورامان
 ١١قادر محمدزاده؟۰۳٫۱۰٫۲۰۱۹سردشت
 ١٢محمد خالدی؟۰۵٫۱۰٫۲۰۱۹پاوه
 ١٣حاتم رضایی؟۱۰٫۱۰٫۲۰۱۹هورامان

مین

در نتیجە انفجار مین ٤ شهروند جان باختەاند.

اسمسنتاریخمکان
١عادل یعقوبی۲۶۰۴٫۱۰٫۲۰۱۹مرز ژالانی
٢ سالار پژوهی۲۸۱۰٫۱۰٫۲۰۱۹دزآور
٣    
٤ارسطو نیک بین؟۳۰٫۱۰٫۲۰۱۹سقز

خودکشی و قتل:

دراین ماه نیز ٣ نفر خودکشی کرده اند

اسمسنتاریخمکان
١شهریار احمدیاری؟۰۷٫۱۰٫۲۰۱۹سقز
٢نیاک جعفری۱۸۱۵٫۱۰٫۲۰۱۹شویشه
٣الهام رسول پور؟۲۱٫۱۰٫۲۰۱۹مهاباد

جدایی از موارد بالا، در این ماە حکومت ترکیە غرب کوردستان را هدف حملە قرار دادە کە در نتیجە بمبارانهای هوایی، توپ باران، استفادە از سلاح های ممنونە فسفری و شیمیایی دەها نفر جان باختە و هزاران نفر آوارە شدەاند.
در پایان جمعیت حقوق بشر کوردستان از مردم شرق کوردستان می‌خواهد کە در احقاق حقوق خود کوشا وسعی نمایند هرگونه تبعیض و نابرابری را کە از جانب جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها روا داشته می‌شود را بە گوش جهانیان برسانند.
جمعیت حقوق بشر كوردستان